WorldCat Linked Data Explorer

http://worldcat.org/entity/person/id/2634852101

Ren'gong Liang

Open All Close All

http://schema.org/additionalName

 • "wen"
 • "yun"
 • "bing shi zhu"
 • "Chi"
 • "xu"
 • "Chao"
 • "qi"
 • "Siêu"
 • "bing"
 • "ren"
 • "wei"
 • "pei"
 • "chao"
 • "xi"
 • "Qi"

http://schema.org/alternateName

 • "Yinbingshi"
 • "Ningren"
 • "自由齋主人"
 • "Qi Chao Liang"
 • "梁 啟超"
 • "Zhuo ru"
 • "Yinbingzi"
 • "Ryō, Keichō"
 • "梁 啓超"
 • "梁 啓超"
 • "Yinbingshi, zhuren"
 • "インピョウシツ シュジン"
 • "梁启超 1873-1929"
 • "梁 启超"
 • "Jen'an"
 • "梁 启超"
 • "ケイチョウ リョウ"
 • "Kʻi-tchʻao Leang"
 • "Cho-ju Liang"
 • "Ren Liang"
 • "Mengyuan"
 • "完遠"
 • "梁新会"
 • ""
 • "Jin Jitian"
 • "Bingzi"
 • "Liang Ren fu"
 • "新史氏"
 • "Yinbingshi Liang"
 • "梁 啓超,"
 • "Ying-Ping Shih Chu-Jen"
 • "Liang Chi Chao"
 • "飲冰子"
 • "Rengong"
 • "Ren fu"
 • "哀时客"
 • "Liang, Qichao 1891-1962"
 • "少年中國之少年"
 • "Zhongguozhixinmin"
 • "任父"
 • "兼士"
 • "慧廠"
 • "任公"
 • "任廠"
 • "梁启雄"
 • "饮冰室主人"
 • "Ch'i-ch'ao Liang"
 • "梁启超"
 • "梁任"
 • "Liang"
 • "滄江"
 • "Liang Qichao"
 • "梁起超"
 • "Yinbingshi zhuren"
 • "Aishike"
 • "Jengong"
 • "Xinhui Liang"
 • "Leang K'i-tch'ao"
 • "Renfu"
 • "中國少年"
 • "Shaonianzhongguozhishaonian"
 • "K‘i-tch‘ao Liang"
 • "Ch′i-ch′ao Liang"
 • "軼賜"
 • "Kye-Čʹo Yañ"
 • "梁啟超 1873-1929"
 • "Manshushizhuren"
 • "Lu’o’ngg Kh’ai Sieu"
 • "宏猷"
 • "Liang Zhuoru"
 • "K‘i-tch‘ao Leang"
 • "粱啓超"
 • "飲氷室"
 • "Jen-kung Liang"
 • "Kye-chʻo Yang"
 • "梁新會"
 • "Yin bing zi"
 • "Liang, Qichao 1873-1929, 1858-1927"
 • "佞人"
 • "Liang Renfu"
 • "Yin-ping-shih-chu-jen"
 • "Yinbingshizhuren"
 • "梁啓超 1873-1929"
 • "Chi Chao Liang"
 • "曼殊室主人"
 • "少年中国之少年"
 • "饮冰室"
 • "飮冰室主人"
 • "孟遠"
 • "Hui'an"
 • "自由斋主人"
 • "Renfu Liang"
 • "吉田晋"
 • "飲氷室主人"
 • "哀時客"
 • "粱啟超"
 • "K′i-tch′ao Liang"
 • "Zhuoru Liang"
 • "Liang Ren gong"
 • "轶赐"
 • "慧厂"
 • "Zhuo ru Liang"
 • "Renchang"
 • "任甫 梁"
 • "Ren fu Liang"
 • "K′i-tch′ao Leang"
 • "梁 启超"
 • "卓如 梁"
 • "Keicho Ryo"
 • "K'i-tch'ao Leang"
 • "Jenfu"
 • "Yin-ping-tzu"
 • "Yin bing shi zhu ren"
 • "粱超"
 • "孟远"
 • "Luʼoʼng Khʼai Si︠e︡u"
 • "Lu'o'ng Kh'ai Si'e'u"
 • "Ch`i-ch`ao Liang"
 • "Kye-ch'o Yang"
 • "Ren gong Liang"
 • "如晦庵主人"
 • "啓超 梁"
 • "Chi-Chao Liang"
 • "Liang, Ch'i-ch'ao"
 • "Lương Khải Siêu"
 • "吉田晉"
 • "梁卓如"
 • "新会"
 • "潜父"
 • "Liang, Qichao"
 • "Cangjiang"
 • "中國之新民"
 • "Ai shi ke"
 • "沧江"
 • "启超 梁"
 • "中国少年"
 • "中国之新民"
 • "Keichō Ryō"
 • "Rengong Liang"
 • "梁,启超"
 • "Khải Siêu Lương"
 • "Yisi"
 • "饮冰子"
 • "Kʻi-tchʻao Liang"
 • "Liang Quichao"
 • "飲冰室主人"
 • "任公 梁"
 • "梁任甫"
 • "Zhuoru"
 • "Ziyouzhaizhuren"
 • "K'i-tch'ao Liang"
 • "Qichao Liang"
 • "任甫"
 • "Jianshi"
 • "完远"
 • "Liang Rengong"
 • "Lương"
 • "Yinbingshi (xin li xue)"
 • "梁啓操"
 • "Liang Zhuo ru"
 • "任庵"
 • "Liang, Qichao 1873-1929"
 • "梁啓超"
 • "Huichang"
 • "Inpyoshitsu Shujin"
 • "冰子"
 • "Liang, Qichao, Chi-chao"
 • "啟超 梁"
 • "启雄"
 • "卓如"
 • "Chʻi-chʻao Liang"
 • "Eshike"
 • "潛父"
 • "飲冰室"
 • "新民子"
 • "Xinminzi"
 • "Yañ"
 • "Hongyou"
 • "Xinhui"
 • "任厂"
 • "Jen-fu Liang"
 • "梁唘超"
 • "Wanyuan"
 • "Qichao!140466541 Liang"
 • "Kye-ch‘o Yang"
 • "Ren gong"
 • "Leang"
 • "Qianfu"
 • "Ch‘i-ch‘ao Liang"
 • "Liang, Rengong"
 • "Liang, Chi-chao"
 • "飮冰氏 (心理學)"
 • "Ren'gong Liang"
 • "Zhong guo zhi xin min"
 • "梁任父"
 • "Luʾoʾng Khʾai Si︠e︡u"
 • "Ruhuianzhuren"
 • "梁任公"
 • "Qixiong"
 • "Chi-chao Liang"
 • "Zhongguoshaonian"
 • "Yici"
 • "Лян Цичао"
 • "Xinshishi"
 • "梁啟超"
 • "Renan"

http://schema.org/familyName

 • "Ryo"
 • "Liang ren gong"
 • "Zhu yun feng"
 • "粱啓超"
 • "Ch'i-ch'ao"
 • "Qichao"
 • "梁啟超"
 • "Yang fan"
 • "任甫"
 • "Lương"
 • "Liang qi chao"
 • "陈庆年"
 • "梁啟操"
 • "梁啓超,"
 • "吉田晋"
 • "リョウ"
 • "Yoshida"
 • "梁啓超"
 • "梁 啓超"
 • "Liang Qichao"
 • "Ren gong"
 • "冰子"
 • "Yin bing zi"
 • "韧夫"
 • "忍公"
 • "Qi-chao"
 • "Leang"
 • "Ryō"
 • "任溥"
 • "Yin bing shi zhu ren"
 • "Ren"
 • "Ren fu"
 • "粱超"
 • "梁启超"
 • "梁 启超"
 • "Jitian"
 • "Yañ"
 • "Jiang wei qiao"
 • "饮冰子"
 • "梁啓操"
 • "梁啟超,"
 • "任复"
 • "Yang pei chang"
 • "梁啓超 /"
 • "Zhuoru"
 • "任厂"
 • "Sun xu lun"
 • "粱启超"
 • "Chao"
 • "Lin wen guang"
 • "Liang Chi-Chao"
 • "梁啔超"
 • "梁唘超"
 • "Yang"
 • "粱啟超"
 • "Mo luo"
 • "飮冰子"
 • "Liangqichao"
 • "Jie xi zhang"
 • "吉田"
 • "LIANG"
 • "Chi-Chao"
 • "Yin"
 • "Ch'i-Ch'ao"
 • "Liang"@en
 • "Ch'i-chao"
 • ""
 • "梁起超"
 • "岑春暄"
 • "梁任公"

http://schema.org/givenName

 • "亦斯"
 • "Ch°i-ch°ao"
 • "启超"
 • "Fu"
 • "Yinbingshi"
 • "Chi-Chao"
 • "Qi Chao"
 • "Qicao"
 • "Qichao"@en
 • "gong"
 • "Chi-Ch'ao"
 • "飮冰氏"
 • "晋."
 • "Chʻi-chʻao"
 • "Liangqichao"
 • "任公"
 • "Chi"
 • "Pifasheng"
 • "Ren"
 • "Khải"
 • "梁啟超"
 • "Xinhui"
 • "Chi Chao"
 • "Jin"
 • ""
 • "Zhuoru"
 • "ケイチョウ"
 • "Chʹi-chʹao"
 • "Jen-kung"
 • "Renfu"
 • "啟超"
 • "梁啓超"
 • "Chi-chao"
 • "Ch'i-Ch'ao"
 • "Yisi"
 • "Kye-chʻo"
 • "Keichō"
 • "Qicha"
 • "K'i-tch'ao"
 • "Kye-Čʹo"
 • "Keicho"
 • "啓超"
 • "Shin"
 • "梁启超"
 • "Ren'gong"
 • "Kʻi-tchʻao"
 • "Kha̓i"
 • "Qi-chao"
 • "卓如"
 • "Qi"
 • "Ch`i-ch`ao"
 • "K‘i-tch‘ao"
 • "Liang"
 • "Bingzi"
 • "任甫"
 • "C'hi-ch'ao"
 • "Kye-ch'o"
 • "饮冰子"
 • "Jianshi"
 • "fu"
 • "Gong"
 • "Qichao!140466541"
 • "Jen-fu"
 • "Ren gong"
 • "Ch'-i-ch'ao"
 • "Qizhao"
 • "Ch′i-ch′ao"
 • "Ch'i-ch'ao"
 • "K′i-tch′ao"
 • "Kye-ch‘o"
 • "Khải Siêu"
 • "饮冰氏"
 • "Cho-ju"
 • "qi"
 • "chʻi-chʻao"
 • "Ren fu"
 • "Ch‘i-ch‘ao"
 • "堅士"
 • "Zhuo ru"
 • "Rengong"

http://schema.org/name

 • "fu Ren"
 • "pei Yang pei chang"
 • "Chʻi-chʻao Liang"
 • "(心理學) 飮冰氏"
 • "Qichao!140466541 Liang"
 • "Liang Ch'i-chao"
 • "Gong Ren"
 • "啟超 梁"
 • "1873-1929 Liang Qichao"
 • "亦斯"
 • "梁啟超"
 • "Fu Ren"
 • "gong Ren"
 • "(xin li xue) Yinbingshi"
 • "Chi-chao Liang"
 • "Ren gong"
 • "陈庆年"
 • "Chi Chao Liang"
 • "Qicao Liang"
 • "1873-1929, 1858-1927 Qichao Liang"
 • "Chi-Chao Liang"
 • "梁啓操"
 • "Ren'gong Liang"@en
 • "梁啓超 /"
 • "梁啟超,"
 • "ren Liang ren gong"
 • "启超 梁"
 • "梁啓超"
 • "1873-1929 梁啟超"
 • "Kha̓i Siêu Lương"
 • "Yinbingshi"
 • "梁任公"
 • "飮冰氏"
 • "Лян Цічао"
 • "梁啓超,"
 • "梁唘超"
 • "粱启超"
 • "1873-1929 梁启超"
 • "粱啓超"
 • "1873-1929 梁啓超"
 • "Liang Ch'i-ch'ao"
 • "梁启超"
 • "梁啟操"
 • "Chʹi-chʹao Liang"
 • "韧夫"
 • "C'hi-ch'ao Liang"
 • "Qichao Liang"@en
 • "粱啟超"
 • "bing Yin bing zi"
 • "wei Jiang wei qiao"
 • "晋 吉田"
 • "Liang Qichao"@en
 • "Bingzi Yin"
 • "Liang Qi-chao"
 • "Qi-chao Liang"
 • "晋. 吉田"
 • "岑春暄"
 • "Лян Цичао"
 • "啓超 梁"@ja-JP
 • "1891-1962 Liang Qichao"
 • "Liang, Qichao"@nl-NL
 • "Liang Ch'i-Ch'ao"
 • "bing shi zhu Yin bing shi zhu ren"
 • "1873-1929 Qichao Liang"
 • "任甫"
 • "qi Liang qi chao"
 • "忍公"
 • "Qi Chao Liang"
 • "Qicha Liang"
 • "량치차오"
 • "Pifasheng"
 • "wen Lin wen guang"
 • "Lương Khải Siêu"
 • "Khải Siêu Lương"
 • "任复"
 • "Shin Yoshida"
 • "吉田晋"
 • "任厂"
 • "Liang Chi-Chao"
 • "梁起超"
 • "任溥"
 • "Rengong Liang"
 • "Chi-Ch'ao Liang"
 • "梁 啓超"
 • "Ch'i-Ch'ao LIANG"
 • "梁啔超"
 • "qi chao Liang"
 • "Jen-kung Liang"@en
 • "Yang fan"
 • "Liang"@fr-FR
 • "Ch'i-Ch'ao Liang"
 • "Qichao, Chi-chao Liang"
 • "Yisi"
 • "Ch'i-ch'ao Liang"@en
 • "Keichō Ryō"
 • "Ren fu"
 • "Qizhao Liang"
 • "粱超"
 • "Ch°i-ch°ao Liang"
 • "xu Sun xu lun"
 • "饮冰子"
 • "堅士"
 • "Qi chao Liang"
 • "Liang Kiĉao"
 • "Liangqichao"
 • "Jianshi"
 • "Ch'-i-ch'ao Liang"
 • "chʻi-chʻao Liang"
 • "Mo luo"
 • "Liang Qi Chao"
 • "饮冰氏"
 • "Zhuoru"
 • "xi Jie xi zhang"
 • "梁 启超"
 • "飮冰子"
 • "yun Zhu yun feng"
 • "Liang Chi Chao"
 • "冰子"