WorldCat Linked Data Explorer

http://worldcat.org/entity/person/id/2638162417

Wang Yun-wu

Open All Close All

http://schema.org/additionalName

 • "lu"
 • "wu"
 • "Yun-wu"
 • "W."
 • "Wu"
 • "Hong"
 • "yi"
 • "xiu"
 • "yun"

http://schema.org/alternateName

 • "Wong"
 • "王雲五 1888-1979"
 • "Yünwu Wang"
 • "Zhirui Wang"
 • "Hsiu-lu Wang"
 • "Wang, Yunwu, Yunwu"
 • "龙一江"
 • "Yijiang Long"
 • "龍倦飛"
 • "Xiulu Wang"
 • "Longyijiang"
 • "王之瑞"
 • "Yu-lu Wang"
 • "岫廬老人"
 • "一江 龍"
 • "云五"
 • "鴻楨 王"
 • "一江 龙"
 • "之瑞"
 • "鴻禎"
 • "Yuen Wu Wang"
 • "岫㠠"
 • "Yunwu Wang"
 • "Rixiang"
 • "雲五"
 • "王岫庐"
 • "雲五 王"
 • "Zhirui"
 • "Xiululaoren"
 • "王岫㠠"
 • "岫庐老人"
 • "出岫 王"
 • "王岫廬"
 • "Hsiu-lu"
 • "Y. W. Wong"
 • "Chih-jui Wang"
 • "王日祥"
 • "王鴻禎"
 • "Rixiang Wang"
 • "王一鴻"
 • "鸿祯"
 • "Chüan-fei Lung"
 • "Yun-Wu Wang"
 • "倦飞 龙"
 • "岫廬"
 • "Wang Yun Wu"
 • "Yuen Wu Wong"
 • "Juanfei Long"
 • "Long Juanfei"
 • "Wang Yunwu"
 • "Yun Wu Wang"
 • "Yuan Wang"
 • "Chuxiu"
 • "王云五"
 • "王鸿祯"
 • "Yunwu"
 • "龙倦飞"
 • "岫庐 王"
 • "Youlu Wang"
 • "Long Juan fei"
 • "ウンゴ オウ"
 • "Xiulu"
 • "Wang, Yunwu 1888-1979"
 • "Y.W. Wong"
 • "Chuxiu Wang"
 • "Hongzhen Wang"
 • "Wang"
 • "Ungo O"
 • "王雲五, 1888-"
 • "王出岫"
 • "龍一江"
 • "倦飛 龍"
 • "Yün-wu Wang"
 • "日祥 王"
 • "Yun Woo Wang"
 • "云五 王"
 • "Yün-Wu Wang"
 • "王一鸿"
 • "Longjuanfei"
 • "Yihong Wang"
 • "日祥"
 • "Ch'u-hsiu"
 • "Yün Wu Wong"
 • "鸿桢 王"
 • "王原"
 • "Wang, Xiulu"
 • "岫廬 王"
 • "岫庐"
 • "Ungo Ō"
 • "王雲五"
 • "出岫"
 • "Hongzhen"

http://schema.org/description

 • "Chinese scholar and politician"
 • "(圖書館學)"

http://schema.org/familyName

 • "Wang"
 • "顧曾華"
 • "Ō"
 • "王运武"
 • "王運武"
 • "王岫庐"
 • "王藝紅"
 • "Wangyunwu"
 • "Wang Yün-wu"
 • "Wang xiu lu"
 • "王怡宏"
 • "王奕红"
 • "王蕓五"
 • "Lung"
 • "王雲五"
 • "王义弘"
 • "WANG YUNWU"
 • "Wang Yunwu"
 • ""
 • "王毅虹"
 • "Wang wu yun"
 • "Yunwu"
 • "何增勤"
 • "王有录"
 • "王日庠"
 • "Wang Yihong"
 • "Chu"
 • "Long"
 • "Wang yi hong"
 • "龙倦飞"
 • "云五"
 • "Gu"
 • "wu"
 • "颜晖"
 • "hong"
 • "王允武"
 • "王岫盧"
 • "王一鸿"
 • "王一虹"
 • "O"
 • "王有路"
 • ""
 • "龍倦飛"
 • "王云五"
 • "Wong"
 • "Li"
 • "オウ"
 • "Yun-Wu"
 • "王原"
 • "Xiu lu"
 • "王毅红"
 • "岫庐"
 • "Wang yun wu"
 • "Hongzhen[]"
 • "李拔可"
 • "王亦虹"
 • "YunWu"
 • "王 雲五"
 • "王岫廬"
 • ""
 • "龍倦飛."
 • "王一鴻"

http://schema.org/gender

 • "http://www.wikidata.org/entity/Q6581097"

http://schema.org/givenName

 • "Yün-wun"
 • "Hsiu"
 • "Yun Woo"
 • "倦飛"
 • "Yuan"
 • "Chih-jui"
 • "日祥"
 • "一江"
 • "Y."
 • "Y. W."
 • "Yünwu"
 • "Wangyunwu"
 • "Chüan-fei"
 • "Chuxiu"
 • "Yun"
 • "Youlu"
 • "wang"
 • "Yunwu"
 • "岫庐"
 • "ウンゴ"
 • "云五"
 • "祉瑞"
 • "Yün Wu"
 • "Yun-Wu"
 • "鸿桢"
 • "Yuen Wu"
 • "智瑞"
 • "Yihong"
 • "yun"
 • "雲五"
 • "治瑞"
 • "yunwu"
 • "Chüen-fei"
 • "倦飞"
 • "Juanfei"
 • "Yün-wu"
 • "Wang"
 • "Hongzhen"
 • "Xiu"
 • "Yuanwu"
 • "Yün-Wu"
 • "岫盧"
 • "志銳"
 • "Rixiang"
 • "xiu"
 • "岫廬"
 • "Zenghua"
 • "Yi"
 • "Yun Wu"
 • "Yun-wu"
 • "Xiulu"
 • "鴻楨"
 • "Juan-fei"
 • "Hsiu-lu"
 • "Bake"
 • "Yu-lu"
 • "出岫"
 • "王雲五"
 • "Ungo"
 • "Yuen-Wu"
 • "Y.W"
 • "Yijiang"
 • "有路"
 • "Y.W."
 • "Zhirui"

http://schema.org/name

 • "yun wu Wang"
 • "岫庐"
 • "Wang yi hong"
 • "H. Wang"@hr-HR
 • "Yuen-Wu Wang"
 • "Yunwu Yunwu Wang"
 • "Yihong Wang"
 • "龙倦飞"
 • "Yuan Wang"
 • "云五 王"
 • "Chüan-fei Lung"
 • "王原"
 • "王藝紅"
 • "王有录"
 • "Ungo Ō"
 • "Bake Li"
 • "1888-1979 王雲五"
 • "Yun Wu Wang"
 • "王一鸿"
 • "王奕红"
 • "志銳"
 • "王运武"
 • "Xiulu Wang"
 • "Wang Yün-wu"
 • "王岫盧"
 • "Yunwu Wang"@de-DE
 • "王亦虹"
 • "王運武"
 • "Wang Yihong"
 • "Hsiu Chu"
 • "Yun-wu Wang"
 • "Yün-Wu Wong"
 • "Wang Yun-Wu"
 • "Rixiang Wang"
 • "王日庠"
 • "yi Wang yi hong"
 • "何增勤"
 • "wu Wang wu yun"
 • "왕윤우"
 • "1888-1979 Yunwu Wang"
 • "xiu lu Wang"
 • "岫廬 王"
 • "王 雲五"
 • "Y. W. Wong"
 • "Xiulu"
 • "Wang, Yunwu"@nl-NL
 • "王蕓五"
 • "龍倦飛."
 • "王毅虹"
 • "Wang Yunwu"
 • "王允武"
 • "Zhirui"
 • "颜晖"
 • "有路 王"
 • "云五"
 • "Youlu Wang"
 • "Yün-wu Wang"
 • "Yün-wun Wang"
 • "王毅红"
 • "WANG YUNWU"
 • "龍倦飛"
 • "Yuanwu Wang"
 • "Y.W Wong"
 • "王有路"
 • "王一鴻"
 • "Juanfei Long"
 • "yun Wang yun wu"
 • "王一虹"
 • "Yi Hong Wang"
 • "Yün-Wu Wang"
 • "Yun-Wu Wang"
 • "1888-1979 Wang Yunwu"
 • "yunwu Wang"
 • "Wangyunwu"
 • "岫盧 王"
 • "Wang YunWu"
 • "wang yun wu"
 • "智瑞"
 • "Hongzhen[]"
 • "Wang"@fr-FR
 • "Yunwu"
 • "王义弘"
 • "Chüen-fei Lung"
 • "王雲五"
 • "xiu Wang xiu lu"
 • "岫庐 王"
 • "治瑞"
 • "王云五"
 • "王怡宏"
 • "Xiu lu Wang"
 • "岫廬"
 • "Zenghua Gu"
 • "1888- 王雲五"
 • "顧曾華"
 • "雲五 王"@ja-JP
 • "Xiu lu"
 • "祉瑞"
 • "王岫庐"
 • "李拔可"
 • "王岫廬"
 • "Wang yun wu"
 • "Wang Yun-wu"@en
 • "Juan-fei Long"