WorldCat Linked Data Explorer

http://worldcat.org/entity/person/id/2638629693

Thēt Rātchanirōtrangsīkhamphīrapanyāwisit

Open All Close All

http://schema.org/additionalName

 • "Nirōtrangsīkhamphīrapanyāčhān"
 • "Nirotrangsikhamphirapanyachan"
 • "Ajaan Thate"

http://schema.org/alternateName

 • "Tate"
 • "Phra Rajanirodharansi"
 • "Ajahn Tate (Phra Rajanirodharangsee)"
 • "Phra Rātchanirōtrangsīkhamphīrapanyāwisit (Thēt)"
 • "Phra Rātchanirōtrangsīkhamphīrapanyāwisit (Thēt)"
 • "Thate Desaraṇsī"
 • "Thet Thetrangsi"
 • "Phra Rajanirodharangsee Gambhirapanyavisiddhi"
 • "Desaraṅsī"
 • "Lūang Pū Thēt Thētrangsī"
 • "Nirodharansí Gambhírapaňňačarija"
 • "Tate, mayor (Philadelphia, Pa.)"
 • "Phra Rātchanirōttharangsi"
 • "Nirōttharangsīkhamphīrapanyāčhān"
 • "Phra Ratchanirotharangsi"
 • "Thēt Thētrangsī"
 • "Tate, Captain"
 • "Phra Nirōttharangsī khamphīrapanyāčhān"
 • "Thate Desaraṅsī"
 • "Phra Nirodharansí Gambhírapaňňačarija"
 • "Phra Rajanirodharangsee"
 • "Tate, Judge"
 • "Luang Pou Thet Thetrangsi"
 • "Nirodharaṇsīgambḥirapññãcãriya"
 • "Achahn Thate"
 • "พระนิโรธรังสีคัมภีรปัญญาจารย์"
 • "เทสก์ เทสรังสี"
 • "Phra Nirotharangsee Khampheerapanyajarn"
 • "Thēt Rīeorǣng"
 • "Tate, Ajahn"
 • "Thet Desarangsi"
 • "TATE, of London"
 • "Phra Ratchanirottharangsi Khamphira Panyawisit"
 • "พระราชนิโรธรังสีคัมภีร์ปัญญาวิศิษฏ์, (เทสก์)"
 • "Phra Rātchanirōttharangsī Khamphīrapanyāwisit"
 • "พระนิโรธรังสีคัมภีร์ปัญญาวิศิษฏ์ (เทสก์)"
 • "Désaransí"
 • "Phra Nirottharangsee Khampheerapanyajarn"
 • "Phra Ratchanirottharangsee Khampheera Panyawisit"
 • "Nirōtrangsīkhamphīrapanyāčhān"
 • "พระราชนิโรธรังสีคัมภีรปัญญาวิศิษฏ์"
 • "Phra Nirōtrangsīkhamphīrapanyāčhan (Thēt)"
 • "หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี"
 • "Thate Desaraṇsī Phra"
 • "Phra Nirōtharangsī khamphīrapanyāčhān"
 • "Phra Ratchanirotharangsi Khamphira Panyawisit"
 • "Thēt Thētsarangsī"
 • "Phra Nirōttharangsīkhamphīrapanyāčhān"
 • "Rātchanirōtrangsīkhamphīrapanyāwisit"
 • "Phra Ajaan Thate Desaraṅsī"
 • "Thét"
 • "พระราชนิโรธรังสีคัมภีรปัญญาวิศิษฏ์ (เทสก์ เทสรังสี)"
 • "Ajahn Tate"
 • "Rajanirodharangsee"
 • "Nirodharaṅsī Gambhīrapaññācariya"
 • "พระราชนิโรธรังสีคัมภีร์ปัญญาจารย์ (เทสก์)"
 • "Thate Desaraṇsī, Phra Ajaan"
 • "Phra Nirōtrangsīkhamphīrapanyāčhān (Thēt)"
 • "Phra Nirodharaṅsī Gambhīrapaññācariya"
 • "Thét Désaransí, Adžán"
 • "Phra Nirōtrangsīkhamphīrapanyāčhān"
 • "Tate Taterangsee"
 • "พระราชนิโรธรังสี"
 • "Nirōtharangsīkhamphīpānyāchān"

http://schema.org/familyName

 • "(เทสก์)"
 • "Nirōtrangsīkhamphīrapanyāčhān"
 • "Desaransi"
 • "เทสรังสี"
 • "Rātchanirōtrangsīkhamphīrapanyāwisit"
 • "(Thet)"
 • "Thetrangsi"
 • "Täte"
 • "Nirōtrangsīkhamphīrapanyāčhan"
 • "Gambhīrapaññācariya"
 • "(Thēt)"
 • "Rīeorǣng"
 • "Désaransí"
 • "TATE"
 • "Rajanirodharangsee"
 • "Thate"
 • "Desaraṇsī"
 • "Thētrangsī"
 • "Thētsarangsī"
 • "Tate"
 • "Desaraṅsī"
 • "(เทส์ก)"
 • "Rātchanirōtrangsīkhamphīrapanyāwisit"@en
 • "Phra Nirotrangsikhamphirapanyachan (Thet)"
 • "Nirōtrangsīkhamphīrapanyāčhān(Thēt)"

http://schema.org/givenName

 • "Thēt"
 • "พระินโรธัรงีสัคมีภรัปญญาจาร์ย"
 • "Thēt"@en
 • "Thét"
 • "Tate"
 • "Taté"
 • "Phra"
 • "Thet"
 • "เทสก์"
 • "Achahn"
 • "Thate"
 • "Nirodharaṅsī"
 • "Ajahn"
 • "พระนิโรธรังสีคัมภีรปัญญาจารย์"
 • "TATE"

http://schema.org/name

 • "Phra Rātchanirōtrangsīkhamphīrapanyāwisit"@en-US
 • "Thēt Rātchanirōtrangsīkhamphīrapanyāwisit"@en
 • "of London TATE"
 • "พระนิโรธรังสีคัมภีรปัญญาจารย์ (เทสก์)"
 • "Captain Tate"
 • "Phra Nirōtrangsīkhamphīrapanyāčhān (Thēt)"
 • "พระินโรธัรงีสัคมีภรัปญญาจาร์ย (เทส์ก)"
 • "Phra Ajaan Thate Desaraṇsī"
 • "Phra Thate Desaraṇsī"
 • "Judge Tate"
 • "Thēt Rātchanirōtrangsīkhamphīrapanyāwisit"
 • "พระราชนิโรธรังสีคัมภีรปัญญาวิศิษฏ์"@en
 • "Ajahn Tate"
 • "Ajahn Thate"
 • "Tate"@de-DE
 • "Nirotrangsikhamphirapanyachan Phra Nirotrangsikhamphirapanyachan (Thet)"
 • "mayor (Philadelphia, Pa.) Tate"
 • "Thét Désaransí"@cs-CZ
 • "Adžán Thét Désaransí"
 • "Thate Desaraṇsī"@en
 • "Taté"
 • "Tate Nahum"
 • "Tate Allen"
 • "Täte"
 • "Phra Nirōtrangsīkhamphīrapanyāčhān(Thēt)"
 • "Phra Nirotrangsikhamphirapanyachan (Thet)"
 • "Thēt Nirōtrangsīkhamphīrapanyāčhān"
 • "เทสก์"
 • "Thēt Nirōtrangsīkhamphīrapanyāčhan"
 • "Phra Rajanirodharangsee"
 • "Phra Ajaan Thate Desaransi"